Lot 3 | Giorgio Gaber I BORGHESI LP 33 giri, Carosello, 1971