Lotto 293 | ARAKI NOBUYOSHI Tokyo 1940 "Senza titolo"