Lotto 8 | Achille Mauri (act. 1860-1895) - Pompei, years 1890-1900