Lotto 8 | Giardiello Giuseppe (Napoli 1871 - 1916)