Lotto 20 | CHRISTOFOROU JOHN (1921 - 2014) - Anglois.