Lotto 22 | ADOLFO LORENZETTI (1952) - Lancia, 1998