Lotto 61 | Carlo Nangeroni (New York 1922-Savona 2018), Contesto, 1986