Lotto 32 | Aldo Mondino (Torino 1938-Torino 2005), Liguria libra, Anni 70'