Lotto 13 | ROBERTO MATTA (1911-2002) - Giano Bifronte