Lotto 10 | ANDY WARHOL - I diari di Andy Warhol, 1989