Lotto 16 | Onofrio La Leggia, Opposing poles, 2019